Affärsjuridik för styrelse och VD i aktiebolag

Individuellt Webinarium
Nästa tillfälle: enligt överenskommelse

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande och till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Kunskaper som är relevanta för dig i egenskap av, styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag.

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna hitta, läsa och förstå utvalda delar ur aktiebolagslagen och andra relevanta föreskrifter och regler,
 • kunna de grundläggande ansvarsreglerna för styrelsen i aktiebolag och kunna hantera jävsfrågor på ett korrekt sätt
 • kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt
 • kunna de grundläggande reglerna rörande personrätt
 • kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt
 • kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal
 • kunna de grundläggande principerna för immaterialrätter och hur de interagerar

INNEHÅLL

 • Rättskällelära
  • Föreskrifter/Författningar
  • Lagstiftningsprocessen
  • Lex specialis
  • Rättspraxis

 • Personrätt
  • Rättssubjekt
  • Fysisk person och juridisk person
  • Rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga
  • Firmatecknare

 • Avtalsrätt, del 1
  • Fullmakt
 • Avtalsrätt del 2
  • Bundenhet
  • Avtalstyper
  • Avtalssätt
  • Anbud – Accept (löftesprincipen)

 • Standardavtalsrätt
  • Ensidiga standardavtal
  • Bilaterala standardavtal
  • Inkorporering av standardavtal i enskilda avtal
  • Rättshandlingars ogiltighet

 • Köprätt
  • Tvingande konsumentköprätt
  • Dispositiv köprätt
  • Internationell köprätt

 • Fordringsrätt
  • Skuldebrevslagen
  • Räntelagen
  • Preskriptionslagen

 • Tvistelösning
  • Allmänna domstolar
  • Förvaltningsdomstolar
  • Specialdomstolar
  • Skiljedom
  • Alternativa processer

 • Regler om styrelsearbetet
  • Lagar och förordningar
  • Myndighetsföreskrifter
  • Bolagsordning
  • Aktieägaravtal
  • Styrelseinstruktion
  • VD instruktion
 • Styrelsens ansvar
  • Lojalitetsplikt och jäv
  • Sekretess
  • Ansvarsfrihet
  • Företrädaransvar
  • Kapitalbrist
  • GDPR

 • Immaterialrätt
  • Copyright
  • Varumärkesskydd
  • Designskydd
  • Patent
  • Immaterialrätt inom EU
  • Parallell importUNDERVISNINGSFORM

Individuellt Webinarium


PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.


TID

Nästa tillfälle: enligt överenskommelse


KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
 Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du får 60% -79% av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med godkänt resultat uppnått kursens lärandemål. Om du får 80% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med Väl Godkänt resultat uppnått kursens lärandemål.


PRIS

5 900 kr (exkl. moms) vid individuell undervisning
 (gruppundervisning begär offert)


Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNING:s Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter efter kursen

 • Kunna hitta, läsa och tillämpa relevanta regler rörande aktiebolagets organisation

 • Kunna de grundläggande ansvarsreglerna för styrelse och VD i aktiebolag

 • Kunna de grundläggande reglerna inom personrätten

 • Kunna tillämpa reglerna i avtalslagen om anbud, accept och fullmakt

 • Kunna tillämpa de grundläggande reglerna om standardavtal

 • Förstå skillnaderna mellan olika immaterialrättsliga skydd och hur de samverkar

Kontakt för bokning av Webinarium:
skicka mail eller ring 021-18 07 54