Affärsjuridik och ekonomi för styrelse och VD i AB

Stockholm, 24-25 april  2019

Stockholm, 12-13 november  2019

Pris 14 600 kr (exkl. moms)

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här

 

Affärsjuridik och ekonomi för styrelse och VD i aktiebolag

Kompetensutveckling

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till dig som äger ett aktiebolag, sitter i ett aktiebolags styrelse, som ledamot eller ordförande, till dig som arbetar som VD i ett aktiebolag och till dig som funderar på om du ska tacka ja till ett sådant uppdrag.

Om Kursen

MÅL
Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i affärsjuridik och företagsekonomi. Kunskaper som är relevanta för dig i egenskap av ägare, styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag.

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna hitta, läsa och förstå utvalda delar ur aktiebolagslagen och andra relevanta föreskrifter och regler,
 • kunna de grundläggande ansvarsreglerna för styrelsen i aktiebolag och kunna hantera jävsfrågor på ett korrekt sätt
 • kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt
 • kunna de grundläggande reglerna rörande personrätt
 • kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt
 • kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal
 • kunna de grundläggande principerna för immaterialrätter och hur de interagerar
 • kunna grundläggande bokföringsregler,
 • kunna tolka en resultat- och balansräkning,
 • kunna läsa och förstå en årsredovisning
 • kunna läsa och förstå en budget
 • Kunna beräkna och förstå de vanligaste nyckeltalen
 • kunna upprätta och tolka investeringskalkyler
 • kunna förstå principerna i en underhållsplan

INNEHÅLL

Dag 1

 • Rättskällelära
  • Föreskrifter/Författningar
  • Lagstiftningsprocessen
  • Lex specialis
  • Rättspraxis

 • Domstolar i Sverige
  • Allmänna domstolar
  • Förvaltningsdomstolar
  • Specialdomstolar
  • Skiljedom

 • Personrätt (Termer)
  • Rättssubjekt
  • Fysisk person och juridisk person
  • Rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga
 • Vilka regler måste styrelsen följa
  • Lagar och förordningar
  • Bolagsordning
  • Myndighetsföreskrifter

 • Styrelsens ansvar
  • Lojalitetsplikt och jäv
  • Sekretess
  • Ansvarsfrihet
  • Företrädaransvar

 • Firmatecknare
  • Lagstadgad
  • Fullmakt

 • Organisation
  • Aktieägaravtal
  • Styrelseinstruktion
  • VD instruktion

 • Avtalsrätt
  • Bundenhet
  • Avtalstyper
  • Avtalssätt
  • Anbud – Accept (löftesprincipen)
  • Fullmaktstyper
  • Rättshandlingars ogiltighet

 • Standardavtalsrätt
  • Ensidiga standardavtal
  • Bilaterala standardavtal
  • Inkorporering av standardavtal i enskilda avtal
 • Fordringsrätt
  • Skuldebrevslagen
  • Räntelagen
  • Preskriptionslagen

 • Immaterialrätt
  • Copyright
  • Varumärkesskydd
  • Designskydd
  • Patent
  • Immaterialrätt inom EU
  • Parallell import


Dag 2

 • Ekonomi
  • Löpande bokföring
   • debet och kredit
   • ekonomiska begrepp

  • Resultaträkning
   • Tolka och förstå en resultaträkning

  • Balansräkning
   • Tolka och förstå en balansräkning

  • Årsredovisning
   • Tolka och förstå en årsredovisning

  • Budget
   • Likviditetsbudget
   • Resultatbudget

  • Nyckeltal
   • Soliditet
   • Likviditet
   • Vinstmarginal
   • Räntabilitet
   • Lagrets omsättningshastighet

  • Investeringskalkyler
   • Pay off
   • Nuvärde
   • Internränta
   • Kalkylränta

  • Underhållsplan (fastigheter)
   • Tolka och förstå en underhållsplanUNDERVISNINGSFORM

Föreläsning

LOKAL

Kursen ges i Stockholm
Lokal meddelas senast 10 dagar före kursstart.

TID

Stockholm, 24-25 april 2019
Stockholm, 12-13 november 2019

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du erhåller 60% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du uppnått  kursens lärandemål. 

PRIS

14 600 kr (exkl. moms)

Pris inklusive kursdokumentation, fm kaffe, lunch och em kaffe

ÖVRIGT

JKF UTBILDNING:s Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

Krister Frost

Krister Frost

jur kand och ekonom

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor.
Han undervisar idag i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer.

Krister utnämndes till årets lärare år 2016
av mälekon på Mälardalens högskola (EST)

CV Krister Frost

krister.frost@jkf.se

Färdigheter

Kunna hitta, läsa och tillämpa relevanta regler rörande aktiebolagets organisation

Kunna tillämpa reglerna i avtalslagen om anbud, accept och fullmakt

Förstå skillnaderna mellan olika immaterialrättsliga skydd och hur de samverkar

Kunna läsa och förstå en resultaträkning och en balansräkning

Kunna beräkna och tolka viktiga nyckeltal

Kunna upprätta och tolka en investeringskalkyl

Pris 14 600 kr (exkl.moms)

Säkra Din plats, boka och betala direkt med kort eller via Paypal


Betala via faktura, klicka här