Förbättra lönsamheten i företaget

med hjälp av kunskaper i juridik

Individuellt Webinarium
Nästa tillfälle: enligt överenskommelse

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till alla som vill lära sig hur lönsamhet skapas och kan förbättras med hjälp av kunskaper i juridik.

Om Kursen

Lönsamhet i företag skapas genom att affärer genomförs. Affärer består av två delar, att köpa och att sälja. Båda delarna kan studeras utifrån ett juridiskt perspektiv eller utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I den här kursen studerar vi affärer utifrån det juridiska perspektivet med fokus på avtalsprocessen som kan delas in i tre delar; behöriga parter, avtalsbindning och fullgörelse.

MÅL
Målet med kursen är att ge dig fördjupade kunskaper om begreppet lönsamhet utifrån ett juridiskt perspektiv och hur dessa kunskaper kan tillämpas för att förbättra företagets lönsamhet.

LÄRANDEMÅL
Efter genomförd kurs ska du:

 • kunna förstå avtalsprocessens tre steg och dess betydelse för lönsamheten i företaget,
 • kunna de grundläggande reglerna om personrätt,
 • kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt,
 • kunna de grundläggande reglerna rörande avtalsrätt,
 • kunna de grundläggande reglerna om standardavtal och hur de inkorporeras i enskilda avtal och
 • kunna de grundläggande reglerna om köprätt, fordringsrätt och tvistelösning.

INNEHÅLL

 • Personrätt
  • Rättssubjekt
  • Fysisk person och juridisk person
  • Rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga
  • Firmatecknare

 • Avtalsrätt, del 1
  • Fullmakt
 • Avtalsrätt del 2
  • Bundenhet
  • Avtalstyper
  • Avtalssätt
  • Anbud – Accept (löftesprincipen)

 • Avtalsrätt del 3
  • Ensidiga standardavtal
  • Bilaterala standardavtal
  • Inkorporering av standardavtal i enskilda avtal
  • Rättshandlingars ogiltighet

 • Köprätt
  • Tvingande konsumentköprätt
  • Dispositiv köprätt
  • Internationell köprätt

 • Fordringsrätt
  • Skuldebrev
  • Dröjsmålsränta
  • Preskription

 • Tvistelösning
  • Allmänna domstolar
  • Förvaltningsdomstolar
  • Specialdomstolar
  • Skiljedom
  • Alternativa processer


UNDERVISNINGSFORM

Individuellt Webinarium

PLATS

Valfri plats framför dator eller smartphone.

TID

Nästa tillfälle: enligt överenskommelse

KURSINTYG/CERTIFIKAT

Efter genomgången kurs får du ett Kursintyg.
Du erbjuds också, att mot en avgift på 500 kr, göra en skriftlig tentamen. Om du får 60% -79% av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med godkänt resultat uppnått kursens lärandemål. Om du får 80% eller mer av maxpoängen erhåller du ett Certifikat som intygar att du med Väl Godkänt resultat uppnått kursens lärandemål.

PRIS

5 900 kr (exkl. moms) vid individuell undervisning
(gruppundervisning begär offert)

Pris inklusive kursdokumentation och kursintyg.

ÖVRIGT

JKF UTBILDNING:s Allmänna villkor tillämpas

Om föreläsaren

jur kand och ekonom

Krister Frost

Krister Frost är jurist och ekonom och har över 25 års erfarenhet från juridikundervisning på universitet och högskolor. Han undervisar i beskattningsrätt, entreprenadjuridik och internationell affärsjuridik och har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer. Krister utnämndes till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högskola (EST )

Färdigheter efter kursen

 • Kunna de grundläggande reglerna inom personrätten

 • Kunna tillämpa de grundläggande om köprätt

 • Kunna de grundläggande reglerna om firmateckning och fullmakt

 • Kunna tillämpa de grundläggande reglerna om fordringsrätt

 • Kunna tillämpa reglerna i avtalslagen om anbud, accept och fullmakt

 • Kunna tillämpa de grundläggande reglerna om olika former av tvistelösning

Kontakt för bokning av Webinarium:
skicka mail eller ring 021-18 07 54